Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W Y N I K I N A B O R Ó W 15.04.2011r. 14:09:41

W Y N I K I   N A B O R Ó W

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową naborów, które odbyły się w okresie 11.03.-25.03.2011r. organizowanych przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny.
                                                                                                               

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, które na Posiedzeniu Rady Programowej  w dniach 13 - 14.04.2011r., zostały uznane za zgodne z LSR i zostały wybrane do finansowania oraz zostały uznane za niezgodne z LSR i nie zostały wybrane do finansowania   - pobierz

 

Małe Projekty

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny
w ramach Działania Małe Projekty , które na Posiedzeniu Rady Programowej w dniach 13-14.04.2011r. zostały uznane za zgodne z LSR i zostały wybrane do finansowania oraz zostały uznane za zgodne z LSR i nie zostały wybrane do finansowania ze względu na dostępny limit środków - pobierz

 

ODWOŁANIA

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości odwołania się od wyników oceny Rady Programowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się wyżej wymienionych  list rankingowych ocenionych operacji:

tj. do 22 kwietnia 2011r. do godz. 15.00.

Odwołanie składa się pisemnie (za pisemne uznaje się także odwołanie przesłane faksem).

Wniosek o ponowną ocenę projektu do dofinansowania operacji - pobierz