Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Strategia

Sporządzenie Lokalnej Strategii Rozwoju zostało dotowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu pn.: Konsultacje społeczne i dopracowanie LSR Krainy św. Anny, w ramach otwartego konkursu z zakresu zadania publicznego pn.: Przedsięwzięcia wspierające dostosowanie LSR do wymagań określonych w PROW.

do pobrania Lokalna Staregia Rozwoju

Cele strategiczne:

 1. Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. Anny: cele szczegółowe:
  • Spójna i bogata oferta turystyczna i rekreacyjna
  • Optymalne zagospodarowanie istniejących walorów turystycznych i rekreacyjnych z poszanowaniem środowiska.
 2. Aktywne, zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne cele szczegółowe :
  • Lokalne środowiska uczestniczą w wsparciu programu odnowy wsi
  • Młodzież i dorośli są aktywni kulturalnie z rozwiniętym poczuciem tożsamości regionalnej
  • Działa sprawna i edukująca się instytucja partnerska na rzecz rozwoju, w sieci innych partnerstw

Wizja obszaru Kraina Św. Anny:

Obszar jest rozwinięty turystycznie:

 • istnieje dobra promocja i informacja o zasobach obszaru, atrakcjach turystycznych.
 • obiekty turystyczne są wyremontowane i mają zastosowanie są wykorzystane
 • istnieje zróżnicowana sieć gastronomiczna o uzgodnionym standardzie
 • Odra jest wykorzystana turystycznie
 • mamy wypromowane i produkowane produkty regionalne, tradycyjne
 • jest bogata oferta kulturalna na obszarze dla mieszkańców i przyjezdnych uzgodniona w kalendarzu imprez
 • jest zachowana i wzmocniona regionalność: gwara, stroje, tradycje
 • powszechna znajomość historii, kultury, zasobów przyrodniczych regionu, wielokulturowości, wybitnych postaci jako konsekwencja systematycznej promocji / edukacji
 • na obszarze nie ma problemów z zaśmiecaniem i zanieczyszczonym środowiskiem naturalnym, jest rozwinięte rolnictwo ekologiczne. jest system selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów oraz kontrolowana gospodarka ściekowa
 • Istnieje rozwinięta i i utrzymana sieć rekreacyjna w skład , której wchodzą ścieżki rowerowe, obiekty sportowych (boiska, hale itp.) miejsca spotkań i wypoczynku.
 • Jest to obszar z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, obwodnicami miejscowości, drogami w dobrym stanie i funkcjonującym lotniskiem w Kamieniu Śląskim.
 • W krainie Św. Anny są rozwinięte usługi i przemysł, oraz są prowadzone inwestycje, głównie w sektorze usług, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przez co powstają nowe miejsca pracy. Na obszarach wiejskich jest rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze i działa rynek lokalnych produktów.
 • Działa rozwinięty system usług na rzecz rynku pracy, w szczególności z ofertą adresowaną do grup defaworyzowanych. Jest wsparcie dla istniejących i powstających firm.
 • Gospodarka i szkolnictwo ma dostęp do nowych technologii, powszechny jest dostęp do internetu, mamy społeczeństwo informacyjne.
 • Samorządy na obszarze współpracują ze sobą i z podmiotami z sektora prywatnego i społecznego, wspierają wzajemnie swoje działania, generują wspólne projekty, mają kompetentnych pracowników-urzędników.

Misja:

W Krainie Św. Anny ma miejsce współdziałanie na rzecz wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki i turystyki, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, mieszkańcy są aktywni, otwarci, zachowują tradycje.